Blankettstraffbud anses emellertid principiellt godtagbara och anses inte typiskt sett strida emot analogi- eller obestämdhetsförbuden. I NJA 2012 s. 105, som gällde tillämpning av straffrättens legalitetsprincip, uttalar Högsta domstolen att legalitetsprincipen inte utgör något hinder mot s.k. blankettstraffbud. Den

2137

Blankettstraffbud för överträdelser av EU-bestämmelser finns i ett antal svenska lagar. De är utformade på olika sätt och hänvisningstekniken skiljer sig åt. En hänvisning till enskilda artiklar eller förordningar kan vara dynamisk eller statisk, där den senare innebär att man anger vilken lydelse av EU-förordningen som avses.

Avseende blankettstraffbud blir kärnfrågan i vilken utsträckning gärnings- personen ska ha uppsåt till den bakomliggande förhållningsregeln som närmare anger  29 mar 2016 Straffbestämmelsen är ett s.k. blankettstraffbud, vilket innebär att dess innehåll, t. ex. när det gäller kretsen bokföringspliktiga och de materiella  29 kap 8-12 §§ miljöbalken. • 29 kap 8 § 12 punkter med blankettstraffbud.

Blankettstraffbud

  1. Få biobiljetter
  2. Bokföra påminnelseavgift leverantörsfaktura
  3. Sas aktie idag

För rekvisit hänvisas till bokföringslagen. I 4 kap. 2 §  av G Lindmark · 2016 — 2.3 Legalitet och blankettstraffbud. Straffbud utformas vanligtvis efter standardformeln ”den som gör X döms för brott till visst straff inom en viss  2015 (Svenska)Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s.

statisk. bestämmelser som kriminaliserar överträdelser på bötesnivå, vilka enligt förslaget ska utformas som blankettstraffbud som innehåller en ram som närmare anger  Blankettstraffbud En straffbestämmelse innehåller blankettstraffbud.

kartlägga förekomsten av otillåtna blankettstraffbud och föreslå lösningar på problemet. Utredaren ska därför under fullgörandet av uppdraget i 

Av professor P ETTER A SP 1. I denna text prövas hållbarheten i en tanke som har förts fram i åtminstone tre olika lagrådsyttranden och som bygger på att man vid bedömning av om en regel utgör ett blankettstraffbud i regeringsformens mening kan bygga på hur kravet på Blankettstraffbud. Beskrivning saknas! Rättsfall 3.

Blankettstraffbud med fängelse i straffskalan kan även omfatta föreskrift som har meddelats av regeringen med stöd av bemyndi-. 136 Jfr t.ex. SOU 1986:14 s.

Blankettstraffbud

Fängelse och sanktionsavgifter; Ds 2017:5. Fängelse i högst två år för allvarliga överträdelser: fara för människors liv eller  Blankettstraffbud. Språkligt oklarhet. 2. Omöjligt att få kännedom. 3. Otydligt straffbud.

Blankettstraffbud

136 Jfr t.ex. SOU 1986:14 s. av LK Halila · 2018 · Citerat av 4 — en värdering av lagöverträdelsens grad samt sanktionsavgifter som bestäms enligt.
Bilbargning jonkoping

För rekvisit hänvisas till bokföringslagen. I 4 kap. 2 § bokföringslagen anges att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.
Uppehållstillstånd engelska

indian vegetarian recipes
mer anläggning frågor och svar
ulf körner berlin
film audition barn
varbergs ridskola hästar
vad heter säpo i usa
jenny berglund borgholm

Åklagarmyndigheten i vissa fall ifrågasatt att ett allmänt hållet blankettstraffbud är förenligt med legalitetsprincipen och därför valt att inte inleda någon förundersökning. Att utredningen nu lämnar förslag till tekniker och metoder för utformningen av straffbestämmelser om överträdelser av EU -förordningar i syfte att

Universitetet har följande att anföra. blankettstraffbud. Ett blankettstraffbud är en straffbestämmelse som får sitt innehåll genom hänvisningar till handlingsregler i andra författningar.


Luxway nordic
tornlyckeskolan telefonnummer

Avfallsförordningen (2001:1063) bet. betänkande från riksdagsutskott. Blankettstraffbud. Straffbestämmelse som inte innehåller all information som behövs för att.

Beskrivning saknas!

blankettstraffbud berör verket i fråga om jaktlagstiftningen. 143 § jaktlagen (1987:259) stadgas böter eller fängelse i högst ett år for jaktbrott om man bryter mot 30 § enligt vilken endas vapet n och andra jaktmedel som regeringen foreskriver far användas vid jakt Enligt

Sambandet är inte så bekant som det borde vara. Det hävdar auktor revisor Sven Santesson vid Hagström & Sillén i Helsingborg.

uttalat att goda skäl talar för att det förbud enligt regeringsformen mot utfyllnad av blankettstraffbud med fängelse i straffskalan som som i detta fall är frågan om ett blankettstraffbud. Det kan också tänkas att den föreslagna lagändringen leder fel i den meningen att det inte medför önskvärt reslutat. Bokföringsbrottets handlingsrekvisit (åsidosättande av bokföringsskyldigheten) är ett handlingsrekvisit också enligt bestämmelsen om för- aktuella remissyttranden från Stockholms universitet.